f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จัดกิจกรรมส่งมอบความรักแด่น้องๆ ด้วยการเลี้ยงอาหารว่าง ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี ภายในองค์กร
ลงวันที่ 26/08/2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 นายสุชาติ อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นางลมัย รุ่งทรัพย์รังษี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมส่งมอบความรักแด่น้องๆ 
ด้วยการเลี้ยงอาหารว่าง ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ 
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี ภายในองค์กร


'