แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 01/11/2561

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561  แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน โดยนายจเรพันธ์  เคลือบคนโท  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ลาน้อย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย  


'